De magie van schoonheid

Home

Behandelingen

Producten

Nieuws

Over ons

Contact

PRIVACY STATEMENT

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.nihna.nl Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en het privacy statement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel NiHna Centrum voor schoonheid met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan NiHna Centrum voor schoonheid niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. NiHna Centrum voor schoonheid garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van NiHna Centrum voor schoonheid via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. NiHna Centrum voor schoonheid wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer NiHna Centrum voor schoonheid links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door NiHna Centrum voor schoonheid worden aanbevolen. NiHna Centrum voor schoonheid aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door NiHna Centrum voor schoonheid niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
NiHna Centrum voor schoonheid behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NiHna Centrum voor schoonheid of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacy statement
Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd. Dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wijzigingen
NiHna Centrum voor schoonheid behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacy statement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacyverklaring
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben we opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21-02-2022
Contactgegevens:
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
niHna centrum voor schoonheid v.of.
Anne Gerrit Elzinga en Hendrika de Vries
Oudeweg 190
9201 ES  Drachten
0512-546888
info@nihna.nl
KvK 63696053
niHna centrum voor schoonheid verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, app. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens verkrijgen via derden, met uw toestemming, in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens:
niHna centrum voor schoonheid verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens
NAW gegevens, contactgegevens, geboortedatum, inhoud van communicatie, zorgverzekeraar en nummer, huisarts

Doeleinden:
niHna centrum voor schoonheid verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals:
Het onderhouden van contact, goede dienstverlening, verrichten van administratieve handelingen, facturering, nakomen van wettelijke verplichtingen, het voeren van geschillen.

Grondslagen:
We verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO)
Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat niHna centrum voor schoonheid hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van de dienstverlening
De bescherming van financiële belangen 
De verbetering van de diensten
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming zal dat afzonderlijk worden gevraagd

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan niHna centrum voor schoonheid persoonsgegevens uitwisselen, niHna centrum voor schoonheid kan alleen met toestemming van de klant gegevens voor behandeling uitwisselen met derden, zoals huisarts
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer niHna centrum voor schoonheid aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

niHna centrum voor schoonheid zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren:
niHna centrum voor schoonheid zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat niHna centrum voor schoonheid zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen:
Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft niHna centrum voor schoonheid passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten:
U heeft het recht om niHna centrum voor schoonheid een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens, na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u niHna centrum voor schoonheid verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
niHna centrum voor schoonheid
Oudeweg 190
9201 ES  Drachten
0512-546888 / 0652328308

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door niHna centrum voor schoonheid, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uit komen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens.

niHna centrum voor schoonheid kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 

 

Oudeweg 190
9201 ES Drachten
0512-546888
info@nihna.nl
nihna.nl
Ayurveda behandelaar